PRZEGLĄD HISTORYCZNY, T. CX, 2019, Z. 1

Już wkrótce ukaże się z. 1 rocznika 2019 naszego pisma. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści.

 

ROZPRAWY

ANTONI GRABOWSKI – Wilhelma z Newburgh Noc Żywych Trupów

FABRIZIO DE FALCO – La narrazione pubblica come questione privata. La satira sui Cistercensi nel De Nugis Curialium di Walter Map (XII secolo)

ANNA GŁUSIUK – I doveri della moglie secondo gli insegnamenti di alcuni predicatori e scrittori medievali

JERZY KOCHANOWSKI – Czarny rynek w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945. Scena i aktorzy

SYLWIA BYKOWSKA – Sylwia Bykowska, Ludzie bez ojczyzny? Kwestia „łączenia rodzin” na tle sytuacji ludności rodzimej w latach pięćdziesiątych XX w. na przykładzie Gdańska

NOWE SPOJRZENIA

JAN KIENIEWICZ – On the historian's answerability to the future

MISCELLANEA

MICHAŁ SIERBA – Pobyt Zygmunta III Wazy w Tykocinie podczas zarazy 1630 r. a plany zwołania tam sejmu w styczniu 1631 r.

JACEK WIJACZKA – Ekscesy katowskiego syna na początku XVIII wieku. Przyczynek do życia codziennego katów w Prusach Książęcych

POLEMIKI

FILIP KUBIACZYK – Odpowiedź na recenzję Matyldy Urjasz-Raczko

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

ROBERT PIĘTEK – Nzinga – bohaterka narodowa czy rozbójniczka (w związku z książką Lindy M. Heywood, Njinga of Angola. Africa’s Warrior Queen, Harvard University Press, Cambridge–London 2017)

MARCIN ZAREMBA – Efekt Lucyfera w polskim powiecie (na marginesie Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018)

***

Matthew Dillon, Omens and Oracles: Divination in Ancient Greece, Routledge, London–New York 2017 (Rafał Matuszewski)

Kronika Halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), wyd. Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović, współpraca Irina Juriewej, Aleksandra Majorowa, Tatiana Wiłkuł, Kraków–Warszawa 2017 (Pomniki Dziejowe Polski, II/XVI) (Mariusz Bartnicki)

Alessandro Boccolini, Un lucchese al servizio della Santa Sede. Francesco Buonvisi nunzio a Colonia, Varsavia e Vienna, Edizioni Sette Città, Viterbo 2018 (Jarosław Pietrzak)

­Janusz Antoni Wiśniowiecki, Ilias Polski (1700–1710), wyd. Przemysław P. Romaniuk, Jacek Burdowicz-Nowicki, Neriton, Warszawa 2018 (Urszula Kosińska)

Jacek Kordel, Z Austrią czy z Prusami. Polityka zagraniczna Saksonii 1774–1778, Arcana, Kraków 2018 (Maria Czeppe)

Dava Sobel, The Glass Universe. How the Ladies of the Harvard Observatory Took the Measure of the Stars, Penguin Books, New York 2016 (Wojciech Milej)

***

Rabbi Abraham Abulafia, Księga Znaku (האות רבי אברהם אבולעפיה, ספר) Arje Mikołaj Krawczyk, Krew, orchidea, atrament. Endofazja i heautoskopia w Sefer ha-Ot, Księdze Znaku” R. Abrahama Abulafii (1240–1292). Edycja krytyczna, tłumaczenie i interpretacja tekstu, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2018 (Anna Michałowska-Mycielska)

Erin V. Abraham, Anticipating Sin in Medieval Society. Childhood, Sexuality, and Violence in the Early Penitentials, Amsterdam University Press, Amsterdam 2017 (Jakub Bakiera)

Iza Bieżuńska, Studien zur rechtlichen und gesellschaftlichen Stellung der griechischen Frau im griechisch-römischen Ägypten, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2019 (Krystyna Stebnicka)

 

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

ANTONI GRABOWSKI – William of Newburgh’s Night of the Living Dead

FABRIZIO DE FALCO – Public narrative as a private affair. The satire against the Cistercians in Walter Map's De Nugis Curialium (XII century)

ANNA GŁUSIUK – The duties of wife according to some medieval preachers and writers

JERZY KOCHANOWSKI – The black market in the General Government 1939–1945. The stage and the actors

SYLWIA BYKOWSKA – People without homeland? The question of “re-unification of families” and the situation of the indigenous population in the 1950s in Gdańsk

NEW PERSPECTIVES

JAN KIENIEWICZ – On the historian's answerability to the future

MISCELLANEA

MICHAŁ SIERBA – Sigismund III Vasa’s stay in Tykocin during the epidemic of 1630 and the plans to convene the parliament there in January 1631

JACEK WIJACZKA – Excesses of an executioner’s son in the early 18th century. On the everyday life of executioners in Royal Prussia

POLEMICS

REVIEWS