PRZEGLĄD HISTORYCZNY, T. CIX, 2018, Z. 4

Z radością informujemy, że ukazał się już bardzo obszerny i nie mniej interesujący z. 4 rocznika 2018 "Przeglądu Historycznego", poświęcony zagadnieniu "wolnych przestrzeni". Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści i do lektury artykułów.

TREŚĆ ZESZYTU

 

Uwagi wstępne (Jerzy Kochanowski, Claudia Kraft)

 

ANTECEDENCJE

JAN TRYNKOWSKI — Wolność na Syberii? Przypadek „konarszczyków”

IZABELA MRZYGŁÓD — Przestrzenie sprzeciwu. Działalność Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela w II Rzeczypospolitej

MARTA DZIEDZICKA — Oswajanie okupacji: kontynuacja życia przez polską inteligencję. Rekonesans

 

PERYFERIE: GÓRY I MORZE

JERZY KOCHANOWSKI — „Wolne miasto?”. Nieco inne spojrzenie na Zakopane Władysława Gomułki, 1956–1970

JURAJ BUZALKA — Post-peasant Economy Memories of Socialism in Zakopane

BŁAŻEJ BRZOSTEK — „Wolne przestrzenie” litoralu rumuńskiego 1960–1980

 

CHŁOPI, KOLEKTYWIZACJA, SPÓŁDZIELNIE

DUŠAN SEGEŠ — Chłopi w województwie preszowskim wobec kolektywizacji — strategie nieposłuszeństwa jako sposób tworzenia „wolnych przestrzeni”

MARTIN JEMELKA — “The Miracle of Slušovice” The Municipality and the United Cooperative Farm — Slušovice Agrocombine as the Pilgrimage Site of the Czechoslovak Consumerism at the Dawn of the Socialist State Era

MARIA HETZER — Wypracować równouprawnienie! Wieś Golzow jako model

 

PRYWATNOŚĆ, RODZINA, DZIECI

MARIA BUKO — Tożsamość represjonowana — prywatność jako przestrzeń wolności sybiraków w okresie PRL

JAKUB GAŁĘZIOWSKI — Dom Matki i Dziecka w Słupsku w świetle badań Polskiego Instytutu Służby Społecznej. Próba zachowania anonimowości i podmiotowości kobiet i dzieci w powojennym chaosie

BARBARA KLICH-KLUCZEWSKA — Z daleka od sierocińca. Nieformalne adopcje i rodzinne domy dziecka w systemie opieki nad dzieckiem w PRL

 

ENKLAWY

MATTHIAS BARELKOWSKI — Hobby bez granic? Rzecz o krótkofalarstwie w Polsce w latach 1925–1990

BARBARA BOSSAK-HERBST, MAŁGORZATA GŁOWACKA-GRAJPER — Państwowe Tory Wyścigów Konnych na Służewcu jako wielowymiarowa przestrzeń wolności w czasach PRL

THEODORE R. WEEKS — Esperanto w Polsce Ludowej — internacjonalizm, przestrzeń publiczna, propaganda

MARKUS KRZOSKA — Próby uratowania kolei wąskotorowej we wschodniej Saksonii w latach osiemdziesiątych XX w.

 

TABLE OF CONTENTS

 

Introduction (Jerzy Kochanowski, Claudia Kraft)

 

ANTECEDENTS

JAN TRYNKOWSKI — Freedom in Siberia? The case of the “Konarski men”

IZABELA MRZYGŁÓD — Spaces of opposition. The work of the League for the Protection of Human and Citizen Rights in the Second Polish Republic

MARTA DZIEDZICKA — Continuing life by polish inteligentsia as a way of adjusting to the occupation. Reconnaissance

 

PERIPHERIES: MOUNTAINS AND SEA

JERZY KOCHANOWSKI — A „Free City?”. A bit different view of Zakopane of Władysław Gomułka, 1956–1970

JURAJ BUZALKA — Post-peasant Economy Memories of Socialism in Zakopane

BŁAŻEJ BRZOSTEK — “Spaces of freedom” of the Romanian littoral zone 1960–1980

 

PEASANTS, COLLECTIVISATION, COOPERATIVES

DUŠAN SEGEŠ — The attitude of peasants in the Prešov Region to collectivization — strategies of disobedience as a way to create “spaces of freedom”

MARTIN JEMELKA — 'The Miracle of Slušovice'. The Municipality and the United Cooperative Farm — Slušovice Agrocombine as the Pilgrimage Site of the Czechoslovak Consumerism at the Dawn of the Socialist State Era

MARIA HETZER — To achieve equality! Golzow village as a model

 

PRIVACY, FAMILY, CHILDREN

MARIA BUKO — Repressed personality — privacy as a space of freedom of former Siberian exiles in the Polish People’s Republic

JAKUB GAŁĘZIOWSKI — The Mother and Child Home in Słupsk in the light of research carried out by the Polish Institute of Social Service. An attempt to preserve the anonymity and subjectivity of women and children in the post-war chaos

BARBARA KLICH-KLUCZEWSKA — Far from Children’s Home. Informal Adoptions and Family Group Homes in the Child Care System in the People’s Republic of Poland

 

ENCLAVES

MATTHIAS BARELKOWSKI — A Hobby without Borders? Amateur Radio

BARBARA BOSSAK-HERBST, MAŁGORZATA GŁOWACKA-GRAJPER — The Służewiec State Racecourse as a multidimensional space of freedom

THEODORE R. WEEKS — Esperanto in Polish People’s Republic: Internationalism, Public Space, Propaganda

MARKUS KRZOSKA — Attempts to save the narrow-gauge railway in Upper Lusatia in the 1980s